Photos

Spring 2016

Back: Kacey Meaker, Griffin Fischer Rodgers, Arash A. Omrani, Daniel Rizzo, Lisa Partida, Yi Chen
Top row: Salman Kahn, Nick Kaw, Giang Nguyen, Christopher Bronner, Michael Crommie
Middle row: Dillon Wong, Chen Chen, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai
Bottom row: Juwon Lee, Yun Zhou, Jairo Velasco Jr., Jakob Holm Jørgensen, Yi-Shiou Duh, Patrick Forrester

Spring 2014

Back: Danny Haberer
Top row: Salman Kahn, Ivan Pechenezhskiy, Michael Crommie, Miguel Moreno Ugeda, Arash Omrani, Aaron Bradley, Jiong Lu, Wei Ruan
Middle row: Lisa Partida, Ryan Yamachika, Chen Chen, Trinity Joshi, Han Sae Jung, Ramin Khajeh, Zahra Pedramrazi, Dillon Wong, Yen-Chia Chen
Bottom row: Xiaowei Zhang, Mandy Huo, Elaine Quiter, Sebastian Wickenburg, Jairo Velasco, Hsin-Zon Tsai, Giang Nguyen

Fall 2013

Top row: Michael Crommie, Ivan Pechenezhskiy, Miguel Ugeda, Kacey Meaker, Yen-Chia Chen, Chad Germany, Aaron Bradley
Middle row: Danny Haberer, Hsin-Zon Tsai, Erik Piatti, Sebastian Wickenburg, Jairo Velasco, Giang Nguyen, Sajjad Tollabi
Bottom row: Hannes Bockmann, Jiong Lu, Alexander Riss, Juwon Lee, Chen Chen

Summer 2011

left to right: Aaron Bradley, Edgar Olivera, Dillon Wong, Yen-Chia Chen, Chuck Sleasman, Brandon Giles, Sebastian Wickenburg, Giang Nguyen, Mike Crommie, Victor Brar, Chenggang Tao, Alexander Riss, Ryan Yamachika, Hsin-zon Tsai, Drew Edelberg, Melissa Panlasigui, Dimas de Oteyza, Qiong Wu, Xiaowei Zhang, Yang Wang, Zahra Pedramrazi, Zaw Htet

Summer 2009

Top row (l-r): Brandon, Drew Giles, David Strubbe, Regis Decker, Daniel Wegner, Yuanbo Zhang, Luis Berbil-Bautista
Middle row (l-r): Floren Rubio, Matt Chang, Kacey Meaker, Niv Levy, Sarah Burke, Jongweon Cho, Chenggang Tao, Ryan Yamachika, Lorenzo Maserati, Maria Longobardi, Yenchia Chen, Ivan Pechenezhskiy, Kunal Sahasrabuddhe
Bottom row (l-r): Hans-Michael Solowan, Hikari Kimura, Victor Brar, Mike Crommie, Melissa Panlasigui, Xiaowei Zhang, Yasaman Bahri
Front: Crommie kids, group protectors!

Fall 2003

Top row (left to right): Michael F. Crommie, Aaron Hammack, Ryan Yamachika, Matt Comstock, Jongweon Cho, Xinghua Lu, Yossi Yayon, Annie Endozo, Eric Samulon, Yuri Zuev, Mike Grobis Bottom row (left to right): Lorenzo Flores, Armen Kirakosian, Andre Wachowiak

Fall 2002

(left to right): Eric Samulon, Ryan Yamachika, Aaron Hammack, Nate Jenkins (drawing), Michael F. Crommie, Matt Comstock, Mike Grobis, Katsumi Nagaoka, Xinghua Lu

Fall 2001

(left to right): Michael F. Crommie, Nate Brown, Alex Khajetoorians, Katsumi Nagaoka, Xinghua Lu, Matt Comstock, Mike Grobis